ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΟΜΟΛΌΓΟΥ ΜΕ ΚΟΥΠΌΝΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ

Έκδοση συμβολαιοποιημένου ανώτερου πράσινου ομολόγου ύψους 150M/€ έως 5 έτη, μέσω ενός STO (Προσφορά Token ασφαλείας) σύμφωνα με τους κανόνες της CNMV

Πράσινο ομόλογο σταθερού επιτοκίου με επιτόκιο 7%, για πέντε έτη, με ετήσια καταβολή κάθε κουπονιού.

Εκδίδεται από STO (Security Token Offering) μέσω της τεχνολογίας blockchain (Smart Contract ERC-20 του Ethereum).

Στόχος Πρώτη δόση
2M/€ A 17/M€

- Μονάδα βιοαερίου
- Διαχείριση αποβλήτων
- WTS (Λύσεις παρακολούθησης αποβλήτων)
- Φωτοβολταϊκά (αυτοκατανάλωση)
- Φυτά κομποστοποίησης
- Εξουσιοδοτημένος μεταφορέας (διαχειριστής αποβλήτων)

Στόχος Δεύτερη δόση
17M/€ A 50/M€

- Βιοδιυλιστήρια τριών καυσίμων
- Συμπιεσμένο βιομεθάνιο
- Φύκια θεραπευτικά
- Εμπορευματοποίηση ανανεώσιμου φυσικού αερίου
- CornerciaIizadora Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Φορολογική δεξαμενή καυσίμων

Στόχος Τρίτη δόση
50M/€ A 100/M€

- Αποθήκευση καυσίμων
- Μονάδα επεξεργασίας πλαστικών
- Πράσινα κέντρα δεδομένων
- Εμπορία

Στόχος Τέταρτη δόση
100M/€ ΈΩΣ 150/M€

- Νέες εξαγορές μονάδων και αδειών βιοαερίου στην Ευρώπη
- Μετατροπή των μονάδων βιοαερίου στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και την τεχνολογία μας

ΟΜΌΛΟΓΟ ΒΙΟΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ (WBT)

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ WBT